top of page
Изложбата "Младост / YOUTHEXHIBITION" Vol. 2 в галерия "Червената точка".
 
13-ти февруари, 3-ти март, 2018

* For English scroll down *

 

Младостта – не просто като възраст, а като състояние на духа, като начин на светоусещане! Изложба, която продължава да улавя разнородните проявления, характерни за мисловността, темперамента и присъствието на младостта – жизненост, неукротима жажда за живот, любопитство към новото и непознатото, порив към себенадмогване, експеримент, бунт, непокорство, наивност, лудост, меланхолия, себеотричане, необуздани копнежи, отстояване на каузи, свободолюбие, необремененост...

 

Младостта, разгледана като психологическа нагласа към живота, ни подтикна да обединим в изложбата творби на автори от различни поколения, с разностранни художествени „идентичности” и естетически търсения... YOUTHEXHIBITION може да бъде прочетено и като YOU The Exhibition – с тази заигравка се обръщаме именно към ВАС и ви предизвикваме, чрез произведенията, да откриете аспекти на своята лична младост! :)

 

В изложбата участват: ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ, АТАНАС ХРАНОВ, ИЗАБЕЛ ВИВ, ТРЕНДАФИЛА ТРЕНДАФИЛОВА, ЯСЕН ЗГУРОВСКИ, БЛАГОВЕСТА ЖЕЛЯЗКОВА, СЛАВ НЕДЕВ, ГРИГОР МИЦЕВ, ДЕНИЦА ДАКОВА, ВАНЯ ДИМИТРОВА, ДИМИТЪР МЕХАНДЖИЙСКИ

 

Youth – not simply as an age period, but as a state of mind, as a way of experiencing life! An exhibition which continues to capture the different manifestations, typical for the mind-set, the temper and the sensations of youth – vitality, untenable thirst for life, curiosity towards the new and the unknown, impulse to overcome the self, experimentation, rebellion, disobedience, naivety, madness, melancholia, self-denial, unbridled longings, engagement with causes, free spirit, unencumbered intentions…

 

Youth, seen as a psychological perception of life, encouraged us to unite in the exhibition works by artists from different generations, versatile artistic “identities” and aesthetics... YOUTHEXHIBITION could be read as YOU The Exhibition – with this word play we’d like to turn exactly to YOU – we challenge you, through the artworks, to find aspects of your own personal youth!

 

Artists: VENTSISLAV ZANKOV, ATANAS HRANOV, ISABELLE VIVE, TRENDAFILA TRENDAFILOVA, YASEN ZGUROVSKI, BLAGOVESTA ZHELYAZKOVA, SLAV NEDEV, GRIGOR MITZEV, DENITSA DAKOVA, VANIA DIMITROVA, DIMITAR MEHANDZHIYSKI

Изложбата "Младост / YOUTHEXHIBITION" - част от "Уикенд за съвременно изкуство и култура", организиран по случай една година Art and Culture Today!
 
Дом на киното
4-ти - 13-ти ноември, 2017

Младост – не просто като възраст, а като разнородните състояния, характерни за младия човек и младия дух: жизненост, порив към приключения, любопитство към новото и непознатото, търсене, експеримент, себеоткриване, себеотричане, бунт, непокорство, наивност, меланхолия, ексцесия, радост, любовни копнежи, отстояване на каузи, свободолюбие, необремененост, смели мечти, обич, омраза, сила… да преодоляваш! 

YOUTHEXHIBITION може да бъде прочетено и като YOU The Exhibition – с тази заигравка подчертаваме, че изложбата е именно за ВАС и ви предизвикваме, чрез произведенията, да откриете аспекти на своята лична младост :)

В изложбата участваха: КАМЕН СТАРЧЕВ (дигитална графика), ЗЛАТИН ОРЛОВ (скулптура и пърформанс), КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА (живопис), КИРИЛ СТАНОЕВ (концептуална фотография), ЗОРАН МИШЕ (графика и концептуално изкуство), ПАВЕЛ ЦЕЛКОСКИ (графика и концептуално изкуство), СТЕЛА ВАСИЛЕВА (рисунка), ВАЛЕНТИН МИТЕВ (скулптура), ВЛАДИМИР МИЧЕВ (скулптура), СИРМА МАРКОВА (обекти и инсталации), СЕБАСТИАН КУИК (живопис / стрийт арт).

Изложбата "Проект Идиот: ЗАВЪРШЕН" на студио "4 Уши"
Галерия "Червената точка"
4-28 април, 2017

Студио „4 Уши“ стигнаха до заключителния етап на своя проект „ИДИОТ (човек пълен с идеи) или до три години емигрирам!“. Това беше и първата изложба, представена през 2014-та година. Тя постави въпроса дали Човекът на духа, свободата, необременения творчески порив и себеупованието може да оцелее срещу безразличието, подигравката, завистта и безперспективността в собствената му държава…? Проектът зададе мисията да експериментира със своите „идиотски“ идеи и да ги представи „в приятни за сетивата форми, звуци и други средства, чрез което да се докаже, че има смисъл от тях (идеите) и „идиотите“, както споделят самите „4 Уши“. А „ако нещо не се промени, „идиотите“ имат право да напуснат страната или да станат полуидиоти!“. Емиграция и примирение или напротив – промяна, удовлетворение и завършеност  на „идиота“ след поставения „краен срок“ – именно тази загадка ни разкриват студио „4 уши“ в настоящата им трета и последна изложба за проекта.

 

В няколкото години кръгът от млади автори, обединени около една идея, е станал все по-голям. 18 участници, 18 съмишленици, 18 погледа. Скулптури в метал, дърво и камък; колажи, графики, фотоси и текстил ни грабват в един вихър от форми, цветове, размисли и емоции, подтикнати от непосредствения артистичен порив – „завършено идиотски“!

 

Ваня Димитрова, Светослав Хаджигаев, Сирма Маркова, Николай Мартинов, Владимир Мичев, Цветан Николов, Иван Ушев, Валентин Митев, Илия Новачев, Милена Дечева, Кристина Вътова, Венцислав Шишков, Михаела Каменова, Николета Иванова, Даниел Мирчев, Димитър Митев, Никола Борисов и Ирина Василева обявяват своя проект за градивно осмислен и успешно приключен и предизвикват самите нас да реализираме своите „идиотски“ намерения!

Теодора Константинова

bottom of page